Menu

Algemene voorwaarden

Inleiding

In deze Algemene voorwaarden ("Overeenkomst") zetten wij de voorwaarden uiteen die van toepassing zijn tussen u, de persoon die één of meer cursisten aanmeldt, (waaronder in dit document ook wordt verstaan "u" of "uw"), en TypeOlymp (waaronder in dit document ook wordt verstaan "TypeOlymp", "wij", "ons" of "onze"). In deze Overeenkomst worden u en wij ieder aangeduid als Partij en gezamenlijk als Partijen.

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

  • Cursist
    Persoon die door U is aangemeld voor de cursus en deelneemt door in te loggen in de online leeromgeving met zijn of haar persoonsgebonden account.

Artikel 1 - Identiteit van TypeOlymp

TypeOlymp is een geregistreerde handelsnaam van PIKSL B.V.
Vestigingsadres: Groenstraat 6, 5386 KW in Geffen
E-mailadres: info@typeolymp.com
KvK-nummer: 84328517

Artikel 2 - De overeenkomst

Deze Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod. Door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden gaat u deze Overeenkomst aan met TypeOlymp en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld en bent u verantwoordelijk voor uitvoering van de rechten en plichten (en dus ook voor de wijze van uitvoering door één of meerdere andere personen die u heeft ingeschreven voor de diensten). De Overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van u TypeOlymp heeft bereikt en TypeOlymp de ontvangst daarvan heeft bevestigd.

Artikel 3 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

U heeft geen recht op een herroepingsrecht. Na het sluiten van de Overeenkomst zal TypeOlymp namelijk digitale inhoud (niet geleverd per DVD of CD) aan u middels een persoonsgebonden account beschikbaar stellen. U verklaart met het aanvaarden van deze Overeenkomst dat u afstand doet van uw bedenktijd/herroepingsrecht.

Artikel 4 - Prijzen

1. U betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van een Ideal-betaling, een credit card-betaling, een overschrijving of een andere op de website aangeboden wijze dan wel schriftelijk overeengekomen wijze. U bent verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan TypeOlymp te verstrekken.

Artikel 5 - Overige voorwaarden

1. De Cursist dient zorgvuldig met zijn of haar wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Cursist dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan TypeOlymp te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Cursist aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website en de inhoud.

2. Bij storingen in de online leeromgeving, waarbij de aard aan de kant ligt van TypeOlymp, kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie. TypeOlymp draagt er zorg voor de storing binnen 24 uur (op werkdagen) te verhelpen.

Artikel 6 - Geldigheidsduur

1. Op een account in de online leeromgeving is een geldigheidsduur van één jaar van toepassing. Na verloop van deze geldigheid wordt het account afgesloten en alle daarbij gekoppelde (persoons)gegevens uit de database van TypeOlymp verwijderd en/of geanonimiseerd.

Artikel 7 - Beschikbaarheid van het product

1. TypeOlymp zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar producten zo goed mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden.

2. TypeOlymp behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar webproducten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. TypeOlymp zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de Cursist.

3. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software. TypeOlymp is niet verantwoordelijk voor de schade die door gebruik van haar diensten aan hardware of software van de Cursist is ontstaan.

Artikel 8 - Gebruiksrecht

1. Gebruik van de online leeromgeving die door TypeOlymp is verstrekt, is enkel aan de door u aangemelde Cursist(en) toegestaan.

2. U zal de inloggegevens alleen aan de door u aangemelde Cursist(en) verstrekken.

3. De Cursist verkrijgt een exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de online leeromgeving. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om de producten of diensten te verveelvoudigen. TypeOlymp is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar producten te wijzigen. Hierbij stelt TypeOlymp zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.

Artikel 9 - Klachtenregeling

1. Mocht de Cursist een klacht hebben over onze diensten, dan zullen wij de klacht behandelen indien deze binnen 7 dagen nadat de klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven via e-mail kenbaar is gemaakt aan info@typeolymp.com, voorzien van gebruikersnaam van de Cursist en datum van de melding.

2. Ontvangst van de klacht zal door TypeOlymp binnen 2 werkdagen schriftelijk worden bevestigd.

3. TypeOlymp zal na ontvangst van de klacht binnen 14 dagen met een gepast antwoord komen. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal TypeOlymp binnen de termijn van 14 dagen komen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een onderbouwde reactie kunt verwachten.

4. We houden ten alle tijden rekening met regelgevingen rondom privacy en zullen alle klachten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Artikel 10 - Geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Privacy

TypeOlymp respecteert de privacy van haar Cursisten. Alle persoonsgegevens zullen enkel intern worden gebruikt en met zorgvuldigheid en met inachtneming van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandelt. Meer informatie over privacy is te vinden in onze privacyverklaring.